За нас​

Бизнес център – Марица е самоуправляващо се, нерелигиозно и политически независимо сдружение, и има за цел да подпомага развитието на фамилния, малкия и среден бизнес в регион Хасково, да съдейства за генериране на нови идеи, обмен на информация и заимстване на опит от развити пазарни общества за намаляване на безработицата в региона, да подпомага неправителствения сектор и да създава благоприятни условия за неговото развитие.

Сдружението ще постига целите си, като:

  • Набира, организира и съхранява икономическа информация с цел предоставянето й на заинтересованите лица;
  • Предоставя професионални бизнес консултации и съвети в областта на производството, пазарите, финансите, бизнес планирането, данъците, правната уредба, за създаването и управлението на собствено предприятие, а така също и в подбора и управлението на персонала.
  • Провежда специализирани курсове и програми за обучение с цел повиша­ване нивото на познанията и уменията на предприемачите, селскостопанските производители, безработните, работещите в частния и публичния сектор;
  • Оказва помощ при разработване, координиране и осъществяване на проекти за регионално икономическо и социално развитие, финансирани по европейски и международни програми.
  • Оказва помощ и съдействие при изготвяне на бизнес планове, инвестиционни проекти, икономически обосновки при искане на заеми от банки и други финансиращи институции;
  • Съдейства на предприемачите и производителите при намирането на източници за финансиране и при осъществяването на контактите с финансиращи организации.
  • Организира кръгли маси, дискусии и обучения за повишаване на информираността и квалификацията на  производителите и предприемачите;
  • Организира дейности по привличане на инвестиции в региона и представяне на местния икономически потенциал в страната и чужбина;
  • Предоставя информация и оказва съдейства за осъществяване на делови контакти в страната и чужбина;
  • Създава местен потенциал за подпомагане на безработните от региона, като съдейства да им бъдат предоставени финансови средства и ги подпомага при стартиране и развитие на малък и семеен бизнес;

ДОКУМЕНТИ НА СНЦ "БИЗНЕС ЦЕНТЪР - МАРИЦА"

Във връзка с чл. 40 от ЗЮЛНЦ в настоящия раздел са публикувани:
1. Годишният доклад за дейността, изготвен по реда на чл.40, ал.2 от ЗЮЛНЦ на „Бизнес център-Марица“ за 2017 г.
2. Годишният финансов отчет на Сдружение „Бизнес център – Марица“ за 2017 г,

Годишен доклад за дейността, изготвен по реда на чл. 40, ал. 2 от ЗЮЛНЦ на „Бизнес център – Марица“ за 2017 г.

Годишен финансов отчет на Сдружение“Бизнес център – Марица“ за 2017 г.

27/06/2018

Във връзка с чл. 40 от ЗЮЛНЦ в настоящия раздел са публикувани:
1. Годишният доклад за дейността, изготвен по реда на чл.40, ал.2 от ЗЮЛНЦ на „Бизнес център-Марица“ за 2018 г.
2. Годишният финансов отчет на Сдружение „Бизнес център – Марица“ за 2017 г,

Годишен доклад за дейността, изготвен по реда на чл. 40, ал. 2 от ЗЮЛНЦ на „Бизнес център – Марица“ за 2018 г.

Годишен финансов отчет на Сдружение“Бизнес център – Марица“ за 2018 г.

28/06/2019

Към началото