Проучване на перспективите и проблемите за развитието на биопродукти в област Хасково по проект EU 2 BIO

Във връзка с провеждане на проучване на перспективите и проблемите за развитието на биопродукти в област Хасково по проект EU 2 BIO, финансиран по Програмата за сътрудничество Interreg V-A „Гърция-България 2014-2020“ са създадени анкетна карта, насочена към крайните потребители и анкетна карта, насочена към фермери и регистрирани земеделски производители. Основната цел на проекта е да […]

Проект „Заетост чрез подкрепа за бизнеса- JOBS”

Проектът се финансира от Министерство на икономиката и енергетиката в партньорство с Програмата на ООН за развитие ​Продължителност на проекта 2006-2009Цели:• да подпомогне и насърчи развитието на местната икономика;• да подкрепи старта и развитието на нови малки и средни предприятия;• да предостави консултантски услуги в областта на пазарите, бизнес планирането, правната система, подбор на служители и управление, разработване […]

Проект „Създаване на конкурентоспособни стартиращи предприятия“ (Проект 100)

Осъществява се чрез Министерството на икономиката, енергетиката и туризма в сътрудничество с Програмата на ООН за развитие Период на проекта :2007-2009Цели на проекта:• да предостави пълна подкрепа за стартиращи предприятия чрез:• интензивни обучения преди започването на бизнеса, съдействие за разработването на осъществими бизнес планове;• безвъзмездна помощ от 10 000 лв. до 20 000 лв. за […]

Project „Citizen’s participation and government transparency: closing the gap“

Project: Citizen’s participation and government transparency: closing the gap, Administrative contract № BG05SFOP001-2.009-0007-C01 from date 27.12.2018 for Subsidy, which is de minimis aid in accordance with Regulation (EU) № 1407/20131 under the Operational Programme „Good Governance“ in procedure BG05SFOP001-2.009 Managing Authority: „Good Governance“ Directorate, Council of Ministers Funding programme: Operational Programme „Good Governance“ 2014-2020 Процедура: BG05SFOP001-2.009 “Increasing public participation […]

Бизнес център – Марица стартира проект „Занаяти и социална икономика: Движеща сила за растеж чрез социално включване в Трансграничния регион“

Период на изпълнение: 31/10/2017 – 30/10/2019 Обща цел:Проектът представлява трансгранична инициатива, която е пряко свързана с целите на програмата, тъй като подпомага уязвими групи да преодолеят специфични бариери за заетост, като насърчават социалното приобщаване, борбата с бедността и дискриминацията на пазара на труда и осигуряват специализирана подкрепа за социалните предприятия. Проектът ще се фокусира върху разширяването […]

„ПРЕДИЗВИКАЙ ПРЕДПРИЕМАЧА В СЕБЕ СИ“

Конкурс: „Предизвикай предприемача в себе си“, организиран от Бизнес Център Марица по проект „Занаяти и социална икономика: Движеща сила за растеж чрез социално включване в Трансграничния регион“, с акроним „SocialCrafts“ по Програмата за сътрудничество Interreg V-A „Гърция-България 2014-2020 БИЗНЕС ЦЕНТЪР-МАРИЦА предизвиква всички онези, които имат идеи за социално предприемачество от областите Хасково, Кърджали, Смолян и Благоевград. […]

Към началото