Проучване на перспективите и проблемите за развитието на биопродукти в област Хасково по проект EU 2 BIO

Във връзка с провеждане на проучване на перспективите и проблемите за развитието на биопродукти в област Хасково по проект EU 2 BIO, финансиран по Програмата за сътрудничество Interreg V-A „Гърция-България 2014-2020“ са създадени анкетна карта, насочена към крайните потребители и анкетна карта, насочена към фермери и регистрирани земеделски производители. Основната цел на проекта е да […]

Бизнес център – Марица стартира проект „Занаяти и социална икономика: Движеща сила за растеж чрез социално включване в Трансграничния регион“

Период на изпълнение: 31/10/2017 – 30/10/2019 Обща цел:Проектът представлява трансгранична инициатива, която е пряко свързана с целите на програмата, тъй като подпомага уязвими групи да преодолеят специфични бариери за заетост, като насърчават социалното приобщаване, борбата с бедността и дискриминацията на пазара на труда и осигуряват специализирана подкрепа за социалните предприятия. Проектът ще се фокусира върху разширяването […]

„ПРЕДИЗВИКАЙ ПРЕДПРИЕМАЧА В СЕБЕ СИ“

Конкурс: „Предизвикай предприемача в себе си“, организиран от Бизнес Център Марица по проект „Занаяти и социална икономика: Движеща сила за растеж чрез социално включване в Трансграничния регион“, с акроним „SocialCrafts“ по Програмата за сътрудничество Interreg V-A „Гърция-България 2014-2020 БИЗНЕС ЦЕНТЪР-МАРИЦА предизвиква всички онези, които имат идеи за социално предприемачество от областите Хасково, Кърджали, Смолян и Благоевград. […]

Към началото