Бизнес център – Марица стартира проект „Занаяти и социална икономика: Движеща сила за растеж чрез социално включване в Трансграничния регион“

Период на изпълнение: 31/10/2017 – 30/10/2019

Обща цел:
Проектът представлява трансгранична инициатива, която е пряко свързана с целите на програмата, тъй като подпомага уязвими групи да преодолеят специфични бариери за заетост, като насърчават социалното приобщаване, борбата с бедността и дискриминацията на пазара на труда и осигуряват специализирана подкрепа за социалните предприятия. Проектът ще се фокусира върху разширяването на социалното предприемачество в трансграничния регион, подобряването на пригодността за заетост и заетостта на уязвимите групи, както и улесняването на взаимното обучение и изграждането на капацитет чрез използване на нови механизми и ИКТ.
Основната цел на проекта е свързана с подобряване на начина на живот на уязвимите групи в региона чрез трудово приобщаване, особено на тези, които са най-уязвими от социално изключване. Въз основа на новаторската си концепция проектът си поставя редица специфични цели.

Специфични цели:
1) Подобряване на достъпа до работните места за уязвимите групи в региона чрез използване на иновативни практики, основаващи се на разработването на интегрирани трансгранични инициативи за социално-икономическо развитие и за справяне с неравнопоставеността в трудовата заетост;
2) Създаване на нови механизми, справяне с бедността чрез насърчаване на услугите за комфорт и консултиране у дома, включително в селски и изолирани райони;
3) Подобряване на капацитета и ефективността на социалните предприятия и на отворения пазар като цяло, особено за достигане и наемане на изолирани и бедни общности като хората с увреждания, ромското население и др.
4) насърчаване на самостоятелната заетост и борба с дигиталната неграмотност.

Дейности:
 Работен пакет 1: Управление на проекта и координация
Работен пакет 2: Комуникация и разпространение
Работен пакет 3: Изграждане на капацитет сред уязвимите групи
Работен пакет 4: Изграждане на капацитет сред занаятчии в трансграничния регион
Работен пакет 5: Технологии: Иновации и институционално укрепване
Работен пакет 6: Инициативи извън територията на трансграничния регион и в чужбина

Водещ бенефициент: Сдружение „Международни инициативи за сътрудничество” (International Initiatives for Cooperation)
Партньори:

  • Бенефициент 2: Регионална Асоциация на хората с увреждания в префектура Кавала (Prefectural Association of People with disabilities of Kavala’ s Prefecture)
  • Бенефициент 3: Сдружение „Регионален център за професионално обучение към ТПП-Благоевград (Association Regional Center for vocational education training to CCI – Blagoevgrad)
  • Бенефициент 4: Национална конфедерация на хората с увреждания в Гърция – клон на Северна Гърция (National Confederation of Disabled People of Greece-Branch of Northern Greece)
  • Бенефициент 5: Сдружение „Бизнес Център-Марица“ (Association “Business Center-Maritza”)
  • Бенефициент 6: Съюз на гръцките търговски камари (Union of Hellenic Chambers of Commerce)
Към началото