Проекти

Проект: „EURO bio REGION MARITZA EVROS“ с акроним „EU 2 BIO“

Проектът представлява трансгранична инициатива, която е пряко свързана с целите на програмата...​

„Занаяти и социална икономика: Движеща сила за растеж чрез социално включване в Трансграничния регион“

Проектът представлява трансгранична инициатива, която е пряко свързана с целите на програмата...

Гражданското участие и прозрачността в управлението: да запълним празнината

Проект: Гражданското участие и прозрачността в управлението: да запълним празнината...

Обединени за устойчиво развитие на нашите региони

Програма Изток Изток на Институт Отворено общество-София

„Заетост чрез подкрепа за бизнеса- JOBS”

Проектът се финансира от Министерство на икономиката и енергетиката в партньорство с Програмата на ООН за развитие

Създаване на конкурентоспособни стартиращи предприятия" (Проект 100)

Осъществява се чрез Министерството на икономиката, енергетиката и туризма в сътрудничество с Програмата на ООН за развитие

Към началото